Algemene voorwaarden

 1. 1. Algemeen

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van DirectPoint Comm. V. (verder DirectPoint genoemd), en op alle overeenkomsten tussen enerzijds DirectPoint en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
 2. 2. Aanbiedingen – offertes

  Alle aanbiedingen en offertes van DirectPoint, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden DirectPoint niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.
 3. 3. Specificaties

  DirectPoint behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. DirectPoint waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.
 4. 4. Prijzen

  De prijzen van DirectPoint zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen. DirectPoint behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door DirectPoint contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen.
 5. 5. Levering

  De levering geschiedt in principe vanaf magazijn Lummen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van DirectPoint verlaten. De door DirectPoint vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden DirectPoint niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 6. 6. Installaties en interventies

  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door DirectPoint zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van de klant of een door de klant aangeduid of aangesteld persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van de klant, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door DirectPoint afzonderlijk gefactureerd worden.
 7. 7. Betaling

  Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. – De betaling geschiedt zonder mogelijkheid van schuldvergelijking of korting. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien(10) %, met een minimum van €50. DirectPoint zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.
 8. 8. Eigendomsvoorbehoud

  De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van DirectPoint heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.
 9. 9. Overmacht

  DirectPoint zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het communicatieapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van DirectPoint, bedrijfsstoornis, volledig of gedeeltelijk lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers of virussen, of tekortkoming vanwege de leveranciers van DirectPoint, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat DirectPoint in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
 10. 10. Verbreking

  Indien de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan DirectPoint gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs.
 11. 11. Aanvaarding en garantie

  Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurt binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de klant. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaardt. Alle producten en werken van DirectPoint zijn gedurende 8 dagen vanaf de levering gewaarborgd tegen zichtbare gebreken en gedurende twee maanden vanaf de levering gewaarborgd tegen verborgen gebreken. Verbruiksproducten zoals doch niet limitatief, batterijen, inktpatronen/toners en fusers zijn uitgesloten van enige waarborg. Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing. Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan DirectPoint worden tegengesteld. Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.
 12. 12. Aansprakelijkheidsbeperking

  DirectPoint zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van DirectPoint, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden. In geen geval zal DirectPoint aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. De aansprakelijkheid van DirectPoint met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van DirectPoint beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering-BA-uitbating en/of BA-na-levering van DirectPoint. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering-BA-uitbating en/of BA-na-levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten De klant verklaart door DirectPoint volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen DirectPoint terzake. DirectPoint is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen. Bij installaties of prestaties door DirectPoint i.v.m. internet, kan DirectPoint in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. Kosten aangerekend door derden kunnen op geen enkele manier op DirectPoint verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.
 13. 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

  Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen DirectPoint en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van Limburg zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.